عروسک رویاها

نویسنده : روابط عمومی انجمن حمایت کودکان کار

تو فکرش عروسکی بود که پشت ویترینِ مغازه‌ی اسباب‌بازی فروشی دیده بود. چشم‌هاش رو بست و با عروسک رویاهاش، غرق تو خیالی شیرین شد. صدای بوقِ ماشین‌ها، اون رو از افکارش بیرون آورد.

چراغ، قرمز شده بود. گل‌هاش رو برداشت و به سمت ماشین‌ها رفت.

‌‌کودکان کار فقط در رویا، بازی می‌کنند. ارزشِ بازی‌های کودکانه را دستِ کم نگیریم. فرصتِ بازی را به کودکان کار بازگردانیم.

 

به امید فردایی بهتر برای تمام کودکان دنیا