۲۷

۸

۱۱

۶

معرفی انجمن حمایت از کودکان کار

حمایت از حقوق کودکان به ویژه کودکان محروم و کودکانی که در معرض آسیب‏‌های ناشی از بحران‏‌ها و نابسامانی‏‌های اجتماعی و حوادث طبیعی هستند، وظیفه‏‌ای

اطلاعات بیشتر