۲۲

۲۴

۲

۱۹

کودکان کار، نمایانگر فاصله طبقانی و فقر فرهنگی

پروین احمدی، دانشیار گروه مدیریت برنامه‌ریزی و آموزشی دانشگاه الزهرا: درباره پدیده کار کودکان، با کودکانی مواجه هستیم که زمان خود را باید در مدرسه گذرانده

اطلاعات بیشتر

۲۳

۳

۵

۲۱

۱۸

۲۲