ساختار سازمانی انجمن حمایت از کودکان کار

chart sazmani
اعضای هیئت امناء
 امیر باقرزادی
زهرا بناساز
 قاسم حسنی
 سید مهرداد حسینی زیدآبادی
 مریم صالح پور
 فرشته فرهمند حبیبی
…………………………
اعضای هیئت مدیره
 فاطمه پهلوانی (رئیس هیئت مدیره)
 زهرا بناساز (مدیرعامل)
 رحیم ملافرج زاده (نایب رئیس)
 حمید رحیم زاده
 دلارام جلیلی
 صالح امیر آبادی
مرضیه کثیری
 سودابه کلبادی نژاد (عضو علی البدل)
…………………………
مدیر عامل 
 زهرا بناساز