۳

۲۳

۱۱

۱۷

روز جهانی کودک

.روز جهانی کودک بهانه ای برای ورود به دنیای سبز،روشن و سراسر عشق کودکان است.
به امید روزی که کودکان شادی،آرامش،برابری و امنیت پایدار را در زندگی خود تجربه کند

اطلاعات بیشتر

۵

نذر_حسینی

نذورات نقدی و غیر نقدی شما به انجمن حمایت از کودکان کار ،با همکاری موسسه قومس امیر آباد،دوبرابرمی شود. شماره کارت:۵۸۹۲-۱۰۱۱-۲۶۰۰-۷۴۷۱ پرداخت تلگرامی :apclBot روابط

اطلاعات بیشتر

۱۰

۱۳

۲۸

توزیع سبد کالا به خانواده نیازمند برخی کودکان کار

به دلیل فقر اقتصادی و عدم توجه خانواده ها اکثر کودکان کار دچار سوء تغذیه هستند. در تمام این سالها انجمن حمایت از کودکان کار

اطلاعات بیشتر

۳

۱۲