۲

۱۶

۱۰

۲۵

شناسایی۱۱۰هزار تن از کودکان کار بازمانده از تحصیل

حمد میدری گفت:معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی طرح شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل مقطع ابتدایی را در سال ٩۵ اجرا و نتایج

اطلاعات بیشتر

۲۲

۲۴

۲

۱۹

کودکان کار، نمایانگر فاصله طبقانی و فقر فرهنگی

پروین احمدی، دانشیار گروه مدیریت برنامه‌ریزی و آموزشی دانشگاه الزهرا: درباره پدیده کار کودکان، با کودکانی مواجه هستیم که زمان خود را باید در مدرسه گذرانده

اطلاعات بیشتر

۲۳

۳