ساختار سازمانی انجمن حمایت از کودکان کار

chart sazmani
 
 
اعضای هیئت امناء
 امیر باقرزادی
زهرا بناساز
 قاسم حسنی
 سید مهرداد حسینی زیدآبادی
 مریم صالح پور
مهدی سلطان محمدی
 فرشته فرهمند حبیبی
احمد ودادی
خانم دکتر پریوش لاجوردی
 
…………………………
اعضای هیئت مدیره
امیر باقرزادی (رئیس هیئت مدیره)
محمد صالح امیرآبادیان(نایب رئیس)
رحیم ملا فرج زاده 
سید مهرداد حسینی زیدآبادی 
 حمیدرضا رحیم زاده
هیوا عبدالکریمی 
مرتضی نیکخواه بابائی
دکتر طاهری  (عضو علی البدل)
فرشته فرهمند (عضو علی البدل) 
…………………………
مدیر عامل 
لطف الله محسنی