ساختار سازمانی انجمن حمایت از کودکان کار

chart sazmani
 
 
اعضای هیئت امناء
 امیر باقرزادی
زهرا بناساز
 قاسم حسنی
 سید مهرداد حسینی زیدآبادی
 مریم صالح پور
مهدی سلطان محمدی
 فرشته فرهمند حبیبی
احمد ودادی
 پریوش لاجوردی
 
…………………………
اعضای هیئت مدیره
سید مهرداد حسینی زیدآبادی (رئیس هیئت مدیره)
محمد صالح امیرآبادیان(نایب رئیس هیئت مدیره) 
 حمیدرضا رحیم زاده (خزانه دار هیئت مدیره)
امیر باقرزادی (عضو هیئت مدیره)
هیوا عبدالکریمی (عضو هیئت مدیره)
مرتضی نیکخواه بابائی (عضو هیئت مدیره)
رحیم ملا فرج زاده (عضو هیئت مدیره)
 طاهری  (عضو علی البدل)
فرشته فرهمند حبیبی (عضو علی البدل) 
…………………………
مدیر عامل 
امیر باقرزادی