تراکنش موفقیت آمیز نبود بدلیل:
خطا ناشناخته در تراکنش error state: