پویش مردمی «دستی در کار است»

نویسنده : انجمن حمایت از کودکان کار
 

با همراهی شما عزیزان برآن شدیم تا به کودکان کار و خانواده‌های‌شان که در این شرایط بحرانی (ویروس کرونا) قادر به تامین امرار معاش خود نیستند، یاری برسانیم.

شما می‌توانید کمک‌های خود را به شماره حساب زیر واریز کنید.

شماره کارت: ۶۳۶۲۱۴۷۰۱۰۰۰۳۸۷۷

شماره حساب: ۰۲۰۲۸۹۶۳۶۶۰۰۱