پویش مردمی دستی در کار است

نویسنده : انجمن حمایت از کودکان کار

 

با همراهی شما عزیزان برآن شدیم تا کودکان کار و خانواده‌هایشان که در این شرایط بحرانی (ویروس کرونا) قادر به تامین امرار معاش خود نیستند را یاری برسانیم.

شما می‌توانید کمک‌های خود را به شماره حساب ذیل واریز کنید:

شماره کارت: ۶۳۶۲۱۴۷۰۱۰۰۰۳۸۷۷

شماره حساب: ۰۲۰۲۸۹۶۳۶۶۰۰۱