نذر_حسینی

نویسنده : انجمن حمایت از کودکان کار

نذورات نقدی و غیر نقدی شما به انجمن حمایت از کودکان کار ،با همکاری موسسه قومس امیر آباد،دوبرابرمی شود.
شماره کارت:۵۸۹۲-۱۰۱۱-۲۶۰۰-۷۴۷۱
پرداخت تلگرامی :apclBot
روابط عمومی انجمن جهت کسب اطلاعات بیشتر :۸۸۴۸۲۴۰۳
نشانی مرکز مولوی :خیابان مولوی ،انتهای خیابان رئیس عبداللهی (راسته ی پرده فروشها)،خیابان معروفخانی ،کوچه ی مهدی حسینی ،پلاک ۳۴
 لینک پرداخت نذر_حسینی:
https://bahamta.com/15547-14485097
زمان بندی دریافت نذورات غیر نقدی:شنبه تا ۴شنبه در ساعات اداری. فقط در روزهای:
۶و۷مهر از ساعت ۸تا ۱۶
۸و۹مهر از ساعت ۱۴تا ۲۰
@apcl_org_ir