‌امروز؛ روزِ دختر است، دخترِم! روزت مبارک

نویسنده : انجمن حمایت از کودکان کار

‌امروز؛ روزِ دختر است. به پاسداشتِ این روزِ فرخنده، نباید چشم از دخترانِ کار، فرو بست. دخترانِ کوچکی که با دستان ضعیف و نگاه‌های ملتمس در خیابان‌ها، مترو، کوچه و … با گل، دستمال، اسپند و … غرورشان لگدمال می‌شود.

‌‌‌‌ما معتقدیم که ‌کودکی، دورانِ خنده و شادیِ دختران و پسرانمان است. بازی و تحصیل، حقِ تمامیِ کودکانِ این سرزمین است.

‌امروز اما، روزی خاص فقط به نامِ دختران سرزمینمان است.‌

‌‌

‌دخترِ بزرگِ من! روزت مبارک.