27

نذر_حسینی

نذورات نقدی و غیر نقدی شما به انجمن حمایت از کودکان کار ،با همکاری موسسه قومس امیر آباد،دوبرابرمی شود. شماره کارت:۵۸۹۲-۱۰۱۱-۲۶۰۰-۷۴۷۱ پرداخت تلگرامی :apclBot روابط

اطلاعات بیشتر

1

2

18

توزیع سبد کالا به خانواده نیازمند برخی کودکان کار

به دلیل فقر اقتصادی و عدم توجه خانواده ها اکثر کودکان کار دچار سوء تغذیه هستند. در تمام این سالها انجمن حمایت از کودکان کار

اطلاعات بیشتر

24

3