ساختار سازمانی انجمن

اعضای هیات امنا:سرکار خانم زهرا بنا سازسرکار خانم سارا شهیارسرکار خانم مریم صالح پورسرکار خانم فرشته فرهمند حبیبیسرکار خانم هدی مبصریجناب آقای قاسم حسنیجناب آقای سید رضا سجادیجناب آقای علیرضا حافظ نظامیجناب آقای امیر باقرزادیجناب آقای سید مهرداد حسینی زید آبادیجناب آقای بهمن کارگزار اعضای هیات مدیره:سرکار خانم فاطمه پهلوانی (رییس هیات مدیره)سرکار خانم ستاره مدرسی (نایب رییس هیات مدیره)سرکار خانم سودابه کلبادی نژادسرکار خانم سحر حاتمیسرکارخانم صدف وکیلیسرکار خانم فرزانه بنی هاشم نژاد جناب آقای رحیم ملافرج زاده مدیر عامل:سرکار خانم فرزانه بنی هاشم نژاد