کمپین مرمت و نوسازی (ساختمان مدرسه) انجمن حمایت از کودکان کار