ثبت نام داوطلبان

بخش مربوط به کمکهای پایدار:
با ارسال پیامک به شماره ۲۰۷۳۷۳ به صورت زیر
عدد ۱۰ : ماهانه ۱۰ هزار تومان
عدد ۵ : ماهانه ۵ هزار تومان
عدد ۲ : ماهانه ۲ هزار تومان