نوروز مبارک!

نویسنده : انجمن حمایت از کودکان کار
در دسته : اخبار انجمن

خرسندیم که سالی را با همراهی شما به پایان بردیم و در نوروزی دیگر روزگاری سرشار از شادمانی برایتان آرزومندیم.

ما امیدوار به فردا پیش می رویم

فردایی عاری از کار کودک

فردایی بهتر برای برای همه کودکان جهان …

انجمن حمایت از کودکان کار