روز جهانی کودک

نویسنده : انجمن حمایت از کودکان کار

جهانی شایسته کودکان،جهانی بدون خشونت

 

در هر جامعه ای کودکان سرمایه های اصلی و آینده آن جامعه را تشکیل می دهند. بنابراین توجه به این سال های مهم و فراهم ساختن امکانات مناسب به منظور  ایجاد زندگی بهتر برای کودکان از وظایف اساسی خانواده به عنوان اولین نهاد اجتماعی و سپس جامعه  است و عدم توجه به وضعیت کودکان به علت مشکلات اقتصادی و کاستن بودجه هایی که شرایط زندگی و حیات کودکان را خدشه دار می سازد نه توجیه اقتصادی داردو نه حرکتی انسانی محسوب می شود. کودکان کار از محروم ترین کودکانی هستند که از بیشترین حقوق اساسی خود بی بهره اند و ضرورت حمایت از آنها در چارچوب دفاع و حمایت از حقوق کودکان به شدت احساس می شود.روز جهانی کودک بهانه ای برای ورود به دنیای سبز،روشن و سراسر عشق کودکان است.

به امید روزی که کودکان شادی،آرامش،برابری و امنیت پایدار را در زندگی خود تجربه کند.

روز جهانی کودک مبارک