حضور انجمن حمایت از کودکان کار در نمایشگاه جابکس

نویسنده : انجمن حمایت از کودکان کار

این نمایشگاه تا پنجم اردیبهشت ماه برقرار است. هدف انجمن حمایت از کودکان کار از حضور در این نمایشگاه اگاهی‌رسانی درمورد کودکان کار و ترویج شعار نه به کار کودک است.
مکان: نمایشگاه بین‌المللی تهران-سالن ۲۰-غرفه‌ی ۷
همچنین از فردا تا ۱۴ ام اردیبه شت کانتر انجمن حمایت از کودکان کار در دو سالن عمومی و کودک و نوجوان نمایشگاه بین‌المللی کتاب دایر خواهد بود.