بازارچه لغو شد

نویسنده : انجمن حمایت از کودکان کار
در دسته : اخبار انجمن

با توجه به مشکلات متعددی که با آن مواجه بودیم و به تبع آن تمامی تجمعات و مناسبت ها لغو شده است، انجمن نیز بازارچه نوروزی خود را، که امید داشت بتواند از محل درآمدهای آن بخشی از هزینه های متعدد پایان سالی خود را تأمین کند نیز برگزار نخواهد کرد و اکنون ماییم و توشه ای از امید و دل های همدل شما.
بی تردید این بار هم می توانیم دست در دست هم گردنه پرفراز و نشیب دیگری را پشت سر نهیم.