تدوین نقشه راه حذف بدترین اشکال کار کودکان

نویسنده :
در دسته : اخبار انجمن

سازمان جهانی کار با ارائه یک راهنمای آموزشی، به دنبال افزایش مشارکت دولت ها، کارگران و کارفرمایان برای حذف بدترین اشکال کار کودکان است.به گزارش خبرنگار مهر، سازمان بین المللی کار در تازه ترین گزارش خود یک راهنمای آموزشی برای کمک به مقابله با بدترین اشکال کار کودکان ارائه کرده است. در واقع یک ابزار جدید برای هدایت تلاش ها جهت رسیدن به هدف از بین بردن بدترین اشکال کار کودک در سال ۲۰۱۶ دنبال می شود.تلاش می شود تا نقشه راه دستیابی به حذف بدترین اشکال کار کودکان تدوین شود و یک تلاش های جهانی برای مقابله با این موضوع شکل بگیرد. سازمان جهانی کار در نظر دارد تا استراتژی های کلیدی برای از بین بردن بدترین اشکال کار کودکان را برای دولت ها، کارگران و کارفرمایان؛ همچنین سازمان های مدنی به عنوان یک برنامه موفق ارائه کند و توصیه های را نیز در این زمینه خواهد داشت.این حرکت جدید تلاش های ملی کشورها را برای دستیابی به هدف حذف بدترین اشکال کار کودکان دنبال می کند و از طریق راهنمایی ها و ارائه ابزار آموزشی، گامی به سوی تهیه پیش نویس برداشته می شود.خبرگزاری مهر ۸/۶/۱۳۹۲