حمایت شرکت تناوب از انجمن حمایت از کودکان کار

نویسنده : انجمن حمایت از کودکان کار
در دسته : اخبار انجمن

خرسندیم که باری دیگر بهار، بهانه ای شد تا حضور دوستداران کودک را در کنار خود داشته باشیم و در این راه سخت، دلگرم به همراهیتان باشیم.
شرکت محترم تناوب، امسال هزینه های مربوط به هدایای پایان سال خود را به انجمن حمایت از کودکان کار اختصاص داد تا در پروژه حمایت مددکاری و آموزشی از کودکان کار هزینه شود. مجموعه انجمن حمایت از کودکان کار از مدیران و مسئولان شرکت تناوب که ما را در امر خدمات رسانی و کاهش آلام کودکان کار یاری رسانده اند، قدردانی می کند.