دوست داری جای چه کسی باشی؟

نویسنده :

من دوست دارم جای بهترین بازیکن دنیا باشم مثل مسی چون مسی زحمت کشیده تا به اینجا رسیده استمن هم می خواهم جای مسی باشم باید انقدر زحمت بکشم تا به جای مسی بشوم و مادر و پدرم مرا تشویق کنند اما می دانم هیچ وقت به جایی که مسی رسیده است نمی توانم برسمبرای اینکه من سر کار می روم و درس می خوانمبرای همین وقتی ندارم که فوتبال بازی کنم.name koodake kar