دومین برنامه قصه خوانی انجمن حمایت از کودکان کار با حضور احترام برومند و لیلی رشیدی اکران شد.

نویسنده :
در دسته : اخبار انجمن

در راستای برگزاری برنامه های فرهنگی انجمن حمایت از کودکان کار دومین برنامه قصه خوانی با حضور پر مهر سرکار خانم احترام برومند و سرکار خانم لیلی رشیدی در روز جمعه ۲۱ شهریورماه در سرای محله زرگنده برگزار گردید.در این برنامه سرکار خانم احترام برومند قصه شنیدنی انار بانو یکی از داستان های گلی ترقی و سرکار خانم لیلی رشیدی یکی از داستان های مجموعه کتاب واینک دانمارک نوشته محمدآصف سلطانزاده را خواندند.انجمن حمایت از کودکان کار قدردان حضور هنرمندان بزرگوار این برنامه و حامیان هنردوستی است که همواره در کنار انجمن بوده اند و با حمایت های خود امکان طی مسیر پیش رو را میسر ساخته اند.