دومین برنامه قصه خوانی انجمن حمایت از کودکان کار با حضور لیلی رشیدی و احترام برومند برگزار خواهد شد.

نویسنده :
در دسته : رویدادها

بعد از اجرای موفق قصه خوانی هنرمند گرامی جناب آقای میکائیل شهرستانی بر آن شدیم تا دومین برنامه قصه خوانی انجمن حمایت از کودکان کار را با حضور لیلی رشیدی و احترام برومند در روز جمعه ۲۱ شهریور در ساعت ۱۶ الی ۱۸ در خانه فرهنگ زرگنده به آدرس خیابان ظفر خیابان فرید افشار خیابان آرش شرقی خیابان شهید دلیری برگزار نماییم. در این برنامه بخش هایی از کتاب “و اینک دانمارک” نوشته محمد آصف سلطانزاده و بخش هایی از کتاب “انار بانو” نوشته گلی ترقی توسط خانم احترام برومند خوانده می شودبرای تهیه بلیط به صورت آنلاین می توانید به سایت تیوال و برای تهیه بلیط به صورت حضوری یک ساعت پیش از زمان برنامه به محل برگزاری مراجعه فرمایید.آدرس سایت تیوال: www.tiwall.comبه امید فردایی بهتر برای تمامی کودکان دنیا