روز جهانی مقابله با کار کودکان در سال ۲۰۱۲

نویسنده :

در سال جاری روز جهانی مقابله با کار کودکان چشم اندازی را فراهم کرد در خصوص این که از اصول اولیه حقوق بشر این است که همه کودکان باید در مقابل کار اجباری و سایر خشونت ها حمایت شوند. در سال ۲۰۱۲ انجمن بین المللی برنامه ای را برای رسیدن به هدف حذف بدترین اشکال کار کودکان تا سال ۲۰۱۶ تدوین نمود که تاکید آن بیشتر بر این است که کار کودکان ناقض حقوق و مانعی برای پیشرفت آن ها می باشد. روز جهانی سال ۲۰۱۲ اقداماتی را که برای رسیدن این هدف به واقعیت نیاز دارد را پررنگ تر می سازدکنوانسیون ILO (سازمان بین المللی کار)به دنبال حمایت از کودکان در مقابل کار اجباری می باشد. این کنوانسیون با همکاری سایر نهادهای بین المللی مرتبط با کودکان ، حقوق کارگری و حقوق بشری به دنبال تهیه چارچوب مدونی جهت قانون گذاری در این خصوص توسط دولت ها است. با این حال آخرین برآوردهای سازمان بین المللی کارنشان می دهد که ۱۲۵ میلیون کودک در سراسر دنیا درگیر کار اجباری هستند و بیش از نیمی از آنان درگیر اشکال بدتری از کار کودک هستند. این در حالی است که کودکان مذکور باید در مدرسه آموزش ببینند و توانایی های لازم برای کسب شغل مناسب در بزرگسالی را کسب نماینداما با ورود به بازار کار قبل از سن بلوغ،از آموزشی که می تواند به آنها کمک کند تا خود و خانواده شان را از چرخه فقر خارج کنند محروم می شوند. در اشکال بدتر، کودکان کار ممکن است به صورت جسمی،روحی یا اخلاقی وادار به کار شوند که این مساله می تواند منجر به آسیب های بلند مدت در زندگی آن ها شود.انجمن بین المللی حمایت از کودکان برای رسیدن به اهداف تعیین شده کار سه فعالیت را مورد تاکید قرار می دهد:- کسب موافقت جهانی با کنوانسیون ILOکار کودک ( و همه کنوانسیون های مرکزیILO)- تعیین برنامه ها و خط مشی های ملی برای بدست آوردن فرایند موثر در راستای حذف کار کودکان.- فعالیت برای ساختن جنبش جهانی برعلیه کار کودکان .استانداردهای ILO درباره رعایت حقوق انسانی در محیط کاراصول و حقوقی که در کنوانسیون مرکزی ILO تدوین شد مانند مبانی حقوق بشر شناخته می شود که همه اعضا ملزم به احترام گذاشتن، رعایت و ترویج آنها می باشند. “اصول و حقوق پایه ای در محیط کار” مربوط به آزادی سندیکاها، داشتن حق مذاکره جمعی ، حذف وادارسازی به کار اجباری، منسوخ کردن کار کودکان و حذف تبعیض در استخدام و نوع کار می باشد. چهار بخش مختلف این حقوق بطور متقابل یکدیگر را تقویت می کنند و در نتیجه هنگامی که به سایر حقوق احترام گذاشته شود حذف کار کودک، سریع تر و موثرتر به دست می آید.این کنوانسیوندر روز جهانیمقابله با کار کودکان، پیش زمینه مختصری درباره ارتباط بین کار کودک و حقوق بنیادی کار تهیه نمود. این پیش زمینه بر پایه گزارش بازنگری شده ILOدر سال ۲۰۱۲ درباره حقوق بنیادیو مقاله “۱۹ بررسی بر حقوق بنیادی”تهیه گردید و هر دو آن ها در کنفرانس بین المللی ژوئن ۲۰۱۲ مورد بحث قرار گرفت.در ارتباط با کار کودک ، کنوانسیون قانون حداقل سن را مطرح کرد که در این راستا می بایست قانون حداقل سن برای عدم پذیرش استخدام قبل از پایان تحصیلات اجباری کودکانوجود داشته باشدو در عین حال نیز کودکنباید از ۱۵ سال کوچک تر باشد. تعدادی از کشورهای عضو که امکانات آموزشی و اقتصادی انها بطور ناکافی توسعه یافته است ممکن است در مواردی حداقل سن ۱۴ سال را در نظر گرفته باشند.کنوانسیون حمایت از کودکان کار، پیش گیری فوری و موثر برای ممنوعیت بدترین اشکال کار کودک را به عنوان یک ضرورت می داند.بدترین اشکال کار به صورت زیر تعریف شده اند:-همه اشکال برده داری،یا شبه برده داری مثل فروش و قاچاق کودکان ،اسارت یا رعیتی،وادارسازی کودکان به کار در نیروی نظامی یا استفاده از کودکان در درگیری های مسلحانه.- استفاده ، آماده سازی یا پیشنهاد کودکان برای روسپیگری، برای تولیدات پورنوگرافی و یا اجراهای مرتبط با پورنوگرافی.- استفاده ، آماده سازی یا پیشنهاد کودکان برای کارهای خلاف به طور اخص برای تولید و قاچاق مواد مخدر همان گونه که در معاهده های بین المللی تعیین شده است.- کاری که ماهیت آن یا فضای محیطی که در آن انجام می شود موجب آسیب به سلامت جسمی،اخلاقی یا امنیت کودکان شود.)مشاغل آسیب رسان توسط مراجع قانونی هر کشور تعیین شده است.)سایر استانداردها و بیانیه های کلیدی سازمان بین المللی حمایت از کودکان کاردرطی سال های گذشته آگاهی روز افزون به این مطلب که همه کودکان نیازمند آموزش هستند موجب شد تا دولت ها را در جهت تصویب قوانین جدیدتری در این زمینه سوق دهد.بیانیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل حق آموزش را بدین صورت بیان می کند: “همه کودکان حق آموزش دارند ، این آموزش باید حداقل در دوره ابتدایی و سطوح پایه ای رایگان باشد. آموزش ابتدایی باید اجباری باشد . آموزش فنی وحرفه ای باید برای عموم در دسترس باشد….”موافقت نامه جهانی که در کنوانسیون حقوق کودکان سازمان ملل وجود دارد، اظهار می دارد که کودکان حق دارند در قبال کارهای خطرناک، کارهایی که مانع تحصیلاتشان باشد و یا برای سلامت جسمی، روحی، اخلاقی و پیشرفت اجتماعی آن ها مضرباشد حمایت شوند. همچنین بیان می دارد که آموزش ابتدایی باید برای همه اجباری وبرای همه بطور رایگان در دسترس قرار گیرد و همه کودکان ترغیب به اشکال مختلف تحصیل در دوره متوسطه گردند. مجمع عمومی سازمان ملل همچنین به این کنوانسیون دو پیش نویس اختیاری برای افزایش حمایت از کودکان از عدم درگیر شدن در خشونت های مسلحانه و نیز عدم استثمار جنسی الحاق نمود.لزوم اهمیت به حمایت از اصول بنیادی و حقوق کار در بحران های کنونی اقتصادی و بیکاری در اجلاس گروه ۸ که در نوامبر ۲۰۱۱ برگزار شد انعکاس داده شد که ILO را تشویق به ادامه توسعه هر چه بیشتر موافقت نامه ها و اطمینان از پیاده سازی اصول بنیادی کنوانسیون مرکزی و حقوق کار نمود.اگرچه کنوانسیون ILO کار کودکان بطور گسترده ای مورد موافقت قرار گرفت ولی همچنان نیاز به حضور کشورهایی که هنوز به کنوانسیون نپیوستند احساس می شود. در این روز جهانی کنوانسیون همه دولت هایی را که هنوز به کنوانسیون نپیوستند را فرا می خواند.خط مشی ها و برنامه های ملیکنوانسیون ILO مقرر داشته هر عضوی که قطعنامه را امضا نمایدمی بایست برنامه هایی را جهت در اولویت قرار دادن حذف بدترین اشکال کار کودک طراحی و پیاده سازی نماید. در این راستا بسیاری از کشورها برنامه های ملی­ای راطرح ریزی نمودهاند که چارچوبی را برای این تلاش ها فراهم می نماید، با این حال خیلی بسیاری از کشورها هستند که هنوز لازم است در این زمینه فعالیت نمایند و برنامه ای برای نظارت و ارزیابی اثربخشی فعالیت های خود داشته باشند. رسیدن به هدف«حذف بدترین اشکال کار کودک تا سال ۲۰۱۶ » مستلزم فعالیت های فوری در این خصوص می باشند.جنبش جهانی علیه کار کودکهر چند کهلازم است دولت ها نقش مهار کار کودکان را بر عهده بگیرند،اما استانداردهای ILO به اهمیت نقش کارفرماها و سازمان های کارگری در خصوص تهیه و پیاده سازی برنامه های عملی بسیار تاکید دارد.بسیاری از سازمان های اجتماعی مدنی به دقت در حال تلاش برای مهار کار کودک می باشند. با این حال ایجاد جنبش جهانی علیه کار کودک در سطح محلی ، ملی و جهانی همچنان در اولویت قرار دارد.حقوق بشر و عدالت اجتماعیبیایید به کار کودکان خاتمه دهیم