سایه سیل بر زندگی ۱ میلیون کودک ایرانی

نویسنده : انجمن حمایت از کودکان کار

طبق گزارش یونیسف سیل در سه چهارم استان های ایران بر زندگی ۱۰ میلیون نفر تاثیر گذا شته است که ۲ میلیون نفر آن ها در معرض آسیب شدید قرار گرفته اند و بیش از ۵۰۰ هزار نفر نیز آواره شده اند. این گزارش می افزاید بیش از ۱۰۰۰ مرکز بهداشتی و ۱۰۰۰ مدرسه نیز تخریب شده اند و باعث شده ۱۰۰ هزار کودک از تحصیل و مراقبت های بهداشتی باز بمانند. در روزهای گذشته تجهیزات نگهداری واکسن از طریق یونیسف وارد ایران شدند. این تجهیزات به ایمن سازی کودکان در برابرگسترش بیماری ها کمک خواهد کرد اما با این وجود نیازهای کودکانی که تحت تاثیر سیل قرار گرفته اند روزبه روز درحال افزایش است.