مرور خاطرات

نویسنده :
در دسته : اخبار انجمن

سالهاست با یکدیگر، براى کودکان کار، به امید فردایى بهتر تلاش مى کنیم…با یک کودک، در یک اتاق کوچک، در ساختمانى قدیمى شروع کردیم و امروز…و امروز با تمامى همراهان بیش از یازده سال فعالیت انجمن گرد هم آمدیم تا به یکدیگر یادآورى کنیم در هرکجا و هر زمان مى توان براى حمایت از کودکان کار فعالیت کرد. تفاوتى ندارد در یک اتاق و یا در چندین ساختمان؛ تفاوتى ندارد در چه سمتى، با چه ابزارى، با چه امکاناتى. آنچه مهم است تنها به رسمیت شناختن هویت انسانى کودکان و قائل بودن به وظیفه انسانى و اجتماعى خودمان در قبال سالهاى کودکى کودکانى است که در خیابانها و کارگاه ها و کوره پز خانه ها و در هر جایى غیر از جایى که شایسته روح حساس و جسم کوچکشان است سپرى مى شود.امروز گرد هم آمدیم تا به خود یادآورى کنیم ما در این دنیا وظیفه دیگرى نیز غیر از فکر فرداى خود داریم و آن بهبود شرایط کودکانی است که آینده سازان ما هستند.