نامه یکی از کودکان انجمن

نویسنده :

نامه یکی از کودکان انجمن در مقطع سوم دبستان به پدر و مادر خود برای تشکر از زحمات آنهاسلام پدر و مادر خوب و عزیزم من شما را خیلی دوست دارم من از شما تشکر می کنم. شما به ما تربیت داده اید. وقتی ما به شما می گوییم گرسنه ام حتی اگر چیزی نداشته باشیم شما می روید مغازه و نسیه چیزی می خرید و برای ما می پزید. شما درد و رنج زیادی دیدید ولی جلوی ما میخندیدید. هیچ وقت این محبت های شما را فراموش نمی کنم شما مرا در مدرسه گذاشته اید تا تحصیلات کنم گرچه پدرم الان پیش ما نیست ولی محبتش در قلب ماست ولی همان قدر که شما را دوست دارم هیچ کس را دوست ندارم تشکر از زحمت های شما.name koodake kar2