پرواز نمادین هزار درنا بر مزار جانباختگان بم

نویسنده : انجمن حمایت از کودکان کار
در دسته : رویدادها

انجمن حمایت از کودکان کار روز شنبه ۵ دیماه، در سالگرد زلزله بم، هزار درنای کاغذی را به احترام جریان داشتن زندگی به  کودکان که تنها امیدهای بم برای ساختن  دوباره شهر هستند تقدیم کرد. باشد که داغ این فاجعه ی غمبار با صلح و پیشرفت شهر بم به دست کودکان امیدوار شهر به فراموشی سپرده شود.

پرواز هزار درنا در سالروز زلزله بم
پرواز هزار درنا در سالروز زلزله بم
پرواز هزار درنا در سالروز زلزله بم
پرواز هزار درنا در سالروز زلزله بم
پرواز هزار درنا در سالروز زلزله بم
پرواز هزار درنا در سالروز زلزله بم
پرواز هزار درنا در سالروز زلزله بم
پرواز هزار درنا در سالروز زلزله بم
پرواز هزار درنا در سالروز زلزله بم
پرواز هزار درنا در سالروز زلزله بم
پرواز هزار درنا در سالروز زلزله بم
پرواز هزار درنا در سالروز زلزله بم
پرواز هزار درنا در سالروز زلزله بم
پرواز هزار درنا در سالروز زلزله بم
پرواز هزار درنا در سالروز زلزله بم
پرواز هزار درنا در سالروز زلزله بم
پرواز هزار درنا در سالروز زلزله بم
پرواز هزار درنا در سالروز زلزله بم