کلاس‌های «برنامه نویسی و الکترونیک» در «مرکز بازار»

نویسنده : انجمن حمایت از کودکان کار

سه‌شنبه‌های مرکز بازار، حال‌و‌هوای دیگری دارد.

توسط داوطلبانِ پرمهرمان، سه‌شنبه‌های هرهفته به پسرهای کارمان در مرکز بازار، مهارت‌آموزی‌های الکترونیکی داده می‌شود. کلاس‌های برنامه‌نویسی و مبانی الکترونیک، بر پایه‌ی آموزش‌های برنامه‌نویسی و الکترونیک اداره می‌شود.

در پایانِ هر کلاس نیز پسرانِ کار با استفاده از دانش الکترونیکی که در این کلاس‌ها کسب می‌کنند، وسیله‌ای را می‌سازند.