پویش مردمی ۴۲ کیلومتر؛ ۴۲ کودک کار

نویسنده : انجمن حمایت از کودکان کار

 

علی غیبی دونده‌ی خوب تیم ملی کشورمون، قراره برای حمایت از کودکان کار و کودکان در معرض آسیب مناطق مرزی ایران، مسافت ۴٢ کیلومتر رو بدوه. به ازای هر ١ کیلومتری که طی می‌شه، می‌خواهیم با کمک هم از یک کودک حمایت کنیم و برای قرار گرفتن زندگی‌اش در مسیری متفاوت قدم برداریم.

شما هم می‌توانید همین الان با حمایت از این طرح همراه کودکان باشید.

🔺راه‌های حمایت
شماره کارت بانک ملت: ۴٠۶٨-٨٩۴٠-٣٣٧۵-۶١٠۴
شماره حساب: ٨٣٧٣٧٨۴۶٢٨
شماره شبا: ۶٠٠١٢٠٠٢٠٠٠٠٠٠٨٣٧٧٨۴۶٢٨