گزارش تصویری جشنواره بیست و دوم

نویسنده : انجمن حمایت از کودکان کار
در دسته : رویدادها

بیست و دومین جشنواره انجمن حمایت از کودکان کار در ۱۳ و ۱۴ اسفندماه در خیابان شریعتی تهران برگزار شد.

بیست و دومین جشنواره حمایت از کودکان کار - اسفندماه94
بیست و دومین جشنواره حمایت از کودکان کار – اسفندماه۹۴
بیست و دومین جشنواره حمایت از کودکان کار - اسفندماه94
بیست و دومین جشنواره حمایت از کودکان کار – اسفندماه۹۴
بیست و دومین جشنواره حمایت از کودکان کار - اسفندماه94
بیست و دومین جشنواره حمایت از کودکان کار – اسفندماه۹۴
بیست و دومین جشنواره حمایت از کودکان کار - اسفندماه94
بیست و دومین جشنواره حمایت از کودکان کار – اسفندماه۹۴
بیست و دومین جشنواره حمایت از کودکان کار - اسفندماه94
بیست و دومین جشنواره حمایت از کودکان کار – اسفندماه۹۴
بیست و دومین جشنواره حمایت از کودکان کار - اسفندماه94
بیست و دومین جشنواره حمایت از کودکان کار – اسفندماه۹۴
بیست و دومین جشنواره حمایت از کودکان کار - اسفندماه94
بیست و دومین جشنواره حمایت از کودکان کار – اسفندماه۹۴
بیست و دومین جشنواره حمایت از کودکان کار - اسفندماه94
بیست و دومین جشنواره حمایت از کودکان کار – اسفندماه۹۴
بیست و دومین جشنواره حمایت از کودکان کار - اسفندماه94
بیست و دومین جشنواره حمایت از کودکان کار – اسفندماه۹۴
بیست و دومین جشنواره حمایت از کودکان کار - اسفندماه94
بیست و دومین جشنواره حمایت از کودکان کار – اسفندماه۹۴
بیست و دومین جشنواره حمایت از کودکان کار - اسفندماه94
بیست و دومین جشنواره حمایت از کودکان کار – اسفندماه۹۴
بیست و دومین جشنواره حمایت از کودکان کار - اسفندماه94
بیست و دومین جشنواره حمایت از کودکان کار – اسفندماه۹۴
بیست و دومین جشنواره حمایت از کودکان کار - اسفندماه94
بیست و دومین جشنواره حمایت از کودکان کار – اسفندماه۹۴
بیست و دومین جشنواره حمایت از کودکان کار - اسفندماه94
بیست و دومین جشنواره حمایت از کودکان کار – اسفندماه۹۴
بیست و دومین جشنواره حمایت از کودکان کار - اسفندماه94
بیست و دومین جشنواره حمایت از کودکان کار – اسفندماه۹۴
بیست و دومین جشنواره حمایت از کودکان کار - اسفندماه94
بیست و دومین جشنواره حمایت از کودکان کار – اسفندماه۹۴