پویش‌های مردمی

Filters

مشق مهر 1402

کودکان کار و تحصیل کودکان صبح‌ها به مدرسه می‌روند اما به دلیل اینکه همزمان باید…
پایان یافته
است

0%

هزینه مورد نیاز: تومان

مشق مهر

اول مهر کودکان بسیاری به‌واسطه‌ی شرایط گوناگون از تحصیل باز می‌مانند. کودکان کار نیز از…
پایان یافته
است

0%

هزینه مورد نیاز: تومان

دستی در کار است

طرح حامی خاص ساماندهی کمک‌های مالی انجمن به کودکان تحت حمایت و اطمینان از حصول…
پایان یافته
است

0%

هزینه مورد نیاز: تومان

دست در دست

طرح دست در دست برای حمایت از کودکان کار تحت حمایت و منابع انسانی انجمن…
متوقف شده
متوقف شده
است

0%

هزینه مورد نیاز: تومان
فهرست