پویش‌های مردمی

Filters

دستی در کار است

طرح حامی خاص ساماندهی کمک‌های مالی انجمن به کودکان تحت حمایت و اطمینان از حصول…

70,000 تومان
از

2
تعداد حامیان

259 روز
تا پایان

100%

هزینه مورد نیاز: تومان

دست در دست

طرح دست در دست برای حمایت از کودکان کار تحت حمایت و منابع انسانی انجمن…
230 روز
تا پایان

0%

هزینه مورد نیاز: تومان

مشق مهر

طرح حمایت تحصیلی، کودکانی را هدف گرفته است که در شرایطی خاص قرار دارند و…
موفق
پایان یافته
است

0%

هزینه مورد نیاز: تومان
فهرست